If you registered to use our service in English, please click here to login

ReadyToApply

Barod i Ymgeisio?

Gwneud cais ar-lein drwy glicio YMA

Sut mae’n gweithio?

Sut mae'n gweithio?

Gwiriwch os ydych yn gymwys
Cym ymgeisio, sicrhewch eich bod yn gymwys ar gyfer un o'n grantiau drwy glicio YMA

Ymgeisio Ar-lein
Gwneud cais ar-lein drwy glicio YMA

Gwirio a chymeradwyo
Byddwn yn gwirio eich cais ac yn talu eich grant drwy drosglwyddiad banc

AnyQuestions

Unrhyw Gwestiynau?

Cliciwch Yma i gysylltu â'n tîm

Amdanom ni

GWYBODAETH AM JOHN PARRY

Ganwyd John Parry i deulu o fferm fynydd yn Nantglyn, ger Dinbych.  Roedd yn ddisgybl yn Ysgol Ramadeg Dinbych tan 1966 cyn iddo lwyddo cael lle ym Mhrifysgol Sheffield i astudio Gwleidyddiaeth ac Economeg. Fe raddiodd gyda gradd 2.1.  Yna fe lwyddodd i sicrhau lle yng Ngholeg Brazenose, Rhydychen i astudio Gradd Meistr mewn Astudiaethau Busnes Amaeth. 

Ar ôl ennill ei Radd Meistr fe benderfynodd ddychwelyd adref i weithio ac yna rhedeg fferm y teulu.  Ni anghofiodd yr aberth a wnaeth ei deulu er mwyn ei alluogi i brofi bywyd yn y Brifysgol.  Yn hwyrach yn ei fywyd, ac yntau heb unrhyw berthynas agos yn fyw, penderfynodd ei fod eisiau helpu pobl ifanc drwy roi cymorth iddynt ddatblygu eu hunain a gwireddu eu potensial.

Bu farw John yn Hydref 2006 gan adael cymynrodd sylweddol ar ei ôl; roedd yn dymuno iddo gael ei ddefnyddio i greu Ymddiriedolaeth a fyddai'n talu grantiau blynyddol i fyfyrwyr a oedd yn dymuno parhau gydag Addysg Bellach. 

GWYBODAETH AM YMDDIRIEDOLAETH JBP

Bwriad yr Ymddiriedolaeth yw "Cyflwyno grantiau blynyddol i fyfyrwyr Addysg Bellach, yn enwedig y rheiny sy'n dod o gefndiroedd difreintiedig."

Mae Ymddiriedolaeth John Bennett Parry yn dathlu 10 mlynedd o ddarparu cymorth ariannol i fyfyrwyr Addysg Bellach.  Byddai John wedi ei syfrdanu fod ei etifeddiaeth yn parhau drwy'r Ymddiriedolaeth a'n bod wedi cefnogi dros 300 o fyfyrwyr.  Rydym yn gobeithio, gyda buddsoddiad ariannol cadarn, y gallwn barhau i gefnogi myfyrwyr am y 10 mlynedd nesaf.

Mae Ymddiriedolaeth Addysgol John Bennett Parry yn elusen gofrestredig (Rhif Elusen 1123459) a reolir gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr

GRANTIAU YMDDIRIEDOLAETH JBP

Ar y foment, lefel y wobr yw £750 y flwyddyn, gyda myfyrwyr sy'n derbyn credyd teulu yn gymwys am £250 ychwanegol.

I'r myfyrwyr sy'n ymgeisio am eu grant blwyddyn gyntaf bydd angen dilyn y broses ganlynol:

 1. Pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer eich cyfrif, fe gewch e-bost i wirio'ch cyfeiriad e-bost. Gwiriwch eich blwch sothach ar gyfer yr e-bost hwn ond er mwyn sicrhau na fyddwch yn colli unrhyw negeseuon e-bost yn y dyfodol, ychwanegwch y cyfeiriad at eich ffefrynnau.
 2. Ar ôl i chi wirio eich cyfrif bydd angen i chi fewngofnodi eto a chyflwyno eich cais.
 3. Ar ôl derbyn hyn, byddwch chi’n derbyn e-bost gyda ffurflen dystiolaeth i’w chwblhau.
 4. Pan fo’r ffurflen dystiolaeth wedi’i chwblhau a’i chymeradwyo gan eich Prifysgol, bydd angen i chi uwchlwytho’r ddogfen hon i’ch cyfrif.
 5. Ar ôl i hyn gael ei gymeradwyo, byddwch yn derbyn e-bost yn gofyn i chi fewngofnodi i’ch cyfrif a chyflwyno’ch manylion banc.
 6. Ar ôl i ni dderbyn eich manylion banc, gallwn ni dalu eich grant. Cewch eich hysbysu o’r taliad trwy e-bost.

 

I fyfyrwyr sydd wedi cwblhau eu blwyddyn gyntaf ac yn ceisio gwneud cais am eu hail neu drydedd bydd angen dilyn y broses ganlynol:

 1. Pan fydd ceisiadau ar agor byddwch yn derbyn e-bost gyda ffurflen dystiolaeth i’w chwblhau.
 2. Ar ôl cwblhau’r ffurflen dystiolaeth a’i chymeradwyo gan eich Prifysgol, mae angen i chi lwytho’r ddogfen hon i’ch cyfrif.
 3. Ar ôl ei gymeradwyo, byddwch chi’n derbyn e-bost yn cadarnhau eich bod wedi cael eich derbyn. Mae’n bwysig eich bod yn gwirio manylion eich cyfrif banc.
 4. Byddwn ni’n talu eich grant. Cewch eich hysbysu o’r taliad trwy e-bost.

 

 

Llinell amser y ceisiadau

 • Dyddiad cau y ceisiadau yw 1 Hydref
 • Bydd angen inni gymeradwyo neu wrthod ceisiadau erbyn 14 Hydref
 • Bydd y taliadau grant yn cael eu talu 31 Hydref.

Oherwydd y nifer uchel o geisiadau mae'r Ymddiriedolaeth yn ei dderbyn, bydd y taliadau'n cael eu talu dros gyfnod o 3 wythnos.

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i gwrdd â phob un o'r dyddiadau cau hyn.  Os na fyddwch wedi clywed gennym erbyn y dyddiad cau yna cofiwch gysylltu â ni drwy'r cyfleuster cyfathrebu.

ReadyToApply

Barod i Ymgeisio?

Gwneud cais ar-lein drwy glicio YMA

Cysylltu

CYSYLLTU AG YMDDIRIEDOLAETH JBP